Uńćinki in vplivi

Kompetence

Program MEPI razvija in krepi sledeńće kompetence:

competence

Po podatkih Mednarodne fundacije, razvijejo prejemniki zlatega priznanja 93% boljŇ°e veŇ°ńćine timskega dela, 88% boljŇ°e komunikacijske sposobnosti, 89% se jih fizińćno bolje pońćuti in 80% se ńćuti bolj motivirane.

9 kljuńćnih vplivov programa na druŇĺbo in posameznika

Program MEPI s svojim konceptom in filozofijo vpliva na vsestranski razvoj posameznika in na druŇĺbo:
1¬†¬†¬†¬†¬† IzboljŇ°anje uńćnega uspeha in veńćjo predanost izobraŇĺevanju in stopnji uspeha;
2¬†¬†¬†¬†¬† socialno vkljuńćenost;
3¬†¬†¬†¬†¬† veńćjo participacijo mladih v civilni druŇĺbi (veńćja vpetost v prostovoljno delo ter socialno in politińćno Ňĺivljenje skupnosti);
4¬†¬†¬†¬†¬† zmanjŇ°anje nasilja in deluje preventivno;
5¬†¬†¬†¬†¬† krepitev zavedanja mladih o pomenu varstva okolja in spodbuja k vkljuńćevanju v tovrstne iniciative;
6¬†¬†¬†¬†¬† veńćjo zaposljivost udeleŇĺencev in trajnostno sposobnost preŇĺivetja- izboljŇ°anje udeleŇĺenńćevih sposobnosti za zaposljivost ter sposobnost za¬†socialno in ekonomsko neodvisnost;
7¬†¬†¬†¬†¬† izboljŇ°anje zdravja in dobrega pońćutja preko boljŇ°e fizińćne in psihińćne pripravljenosti;
8¬†¬†¬†¬†¬† zmanjŇ°anje tveganja za povratniŇ°tvo in laŇĺja ponovna integracijo v druŇĺbo (pri tistih, ki so prestali vzgojno, zaporno kazen) ipd;
9¬†¬†¬†¬†¬† krepitev prizadevanj k veńćji enakosti med spoloma in opolnomońćenje Ňĺensk.

 

Korelacija kompetenc, ki jih MEPI razvija in krepi z razlińćnimi podrońćji v druŇĺbi in Ňĺivljenju:

sa splet